Informace o vzniku sboru dobrovolných hasičů v Polánce

 1. Vznik sboru dobrovolných hasičů v Polánce se datuje k 11-tému dubnu roku 1886. Sbor měl 12 zakládajících členů - jedním z nich byl František Benda z domku č.14, od roku 1880 starosta obce a později poslanec Rakousko - Uherského sněmu. Zakládající sbor neměl žádných hasících pomůcek, jen vědra na vodu a malou ruční stříkačku, do které se musela voda nosit.
 2. V roce 1904 na ustavující schůzi se jednalo o zakoupení velké ruční stříkačky. Na tuto koňmi taženou stříkačku darovala značnou peněžní částku hraběnka Kinská. Zbytek byl zafinancován z příspěvků z různých dobrovolných akcí pořádaných sborem.
 3. Dne 2. července 1904 stříkačku vysvětil děkan Jan Hrubeš z Oslavan. Kmotrou byla hraběnka Kinská, choť  vrchního císařského štolby císaře Ferdinanda hraběte Kinského. V roce 1905 bylo sborem pořízeno: 1 výsuvný žebřík, 1 hák na strhávání krovů, 25 m hadic, 15 uniforem vycházkových  a pracovních, 22 opasků se sekyrami a helmy.
 4. Po skončení války, v roce 1918 přenechal starosta sboru p. František Benda svoji funkci p. Františku Vorlovi a ten vedl sbor až do  roku 1920.
 5. V roce 1927 byla postavena nová požární zbrojnice.
 6. Roku 1936 uspořádal sbor dobrovolných hasičů slavnost na počest 50-tého výročí založení sboru v Polánce. Na tuto oslavu, která se konala v místní cihelně se sjelo mnoho sborů z okolí. Po této akci vzrostl počet členu sboru na 47: z toho 35 mužů, 7 žen a 5 samaritánek.
 7. V roce 1948 provedana volba nových představitelů sboru v Polánce. Starostou byl zvolen Adolf Benda č. 70. Potom až do roku 1965 nastal útlum.
 8. Roku 1965 se začala činnost SDH opět rozvíjet. Jezdilo se na okresní soutěže v počtu 3 družstev, z toho 2 družstva chlapců a jedno děvčat. Téhož roku se začalo s přístavbou požární zbrojnice. Sbor také začal hrát divadlo a nacvičovat tance. Chodili na brigády do JZD a za vydělané peníze jezdili na výlety. V té době měl sbor okolo 50 členů. Předsedou sboru byl zvolen Josef Doubek č.61.
 9. V roce 1976 vykonával předsednickou funkci sboru p. Vérosta, k tomuto roku čítá sbor 17 členů: z toho 10 starších 50-ti let. Mladších pod 30 pouze 7.
 10. V roce 1978 už má sbor členů 27. Předsedou sboru byl zvolen Augustin Borek st.
 11. V  roce (2009) proběhla oprava staré části požární zbrojnice, oprava venkovních omítek a položena nová střecha. Předsedou sboru je Václav Máša, počet členů 30. V sobotu 13.6.2009 uspořádal sbor za místním pohostinstvím a u požární nádrže (u rybníka) dětský den.
 12. Rok 2010 byl pro nás přelomový.Dne 5.10.2010 nám město M.K. zakoupilo has.Avii A30.Uspořádali jsme dvě rockové zábavy, dětský den, zabijačku a zúčastnili se – asi po 26 letech tří soutěží v požárním sportu.Vedení SDH stejné jako v roce 2009, členů 30.
 13. 2011-sbor má 39 členů z toho 7 žen, družstvo žen a mužů se účastnilo několika soutěží v pož. sportu. Družstvo žen při své premiéře skončilo na třetím místě. Zúčastnili jsme se prověřovacího cvičení v Dubňanech a také setkání Polánek v Kutné hoře. Vedení našeho SDH stejné jako v předešlém roce.
 14. V roce 2012 má sbor 42 členů, z toho 9 žen. Jako v loňském roce tak i letos jsme se zůčastnili několika soutěží v požárním sportu. Družstvo žen vyhrálo soutěž v Jamolicích. Dále se nám letos podařilo dosáhnout na dotace z kraje a koupit vybavení pro zasahovou jednotku. Setkání Polánek bylo letos ve Valašské Polánce, kde jsme samozřejmě nechyběli. Prověřovací cvičení se uskutečnilo v H.Kounicích. Z vedeni SDH odstoupil jednatel.
 15. 2013-sbor se rozrostl na 45 členů, z toho 11 žen. Opět se nám podařilo, díky městu, získat dotace na nákup vybavení pro zásahovou jednotku, která má 12 členů. Zůčastnili jsme se několika soutěží v požárním sportu, ale na výraznější uspěch jsme nedosáhli. Setkání Polánek proběhlo v Polánce nad Odrou. Prověřovací cvičení se konalo v Dobřínsku.
 16. 2016 - Počet členů 40, z toho 11 žen. Opětovný nákup vybavení pro JSDH z dotace kraje. Prověřovací cvičení našeho okrsku proběhlo v Jamolicích. Začátkem roku jsme pořádali hasičský ples v místní sokolovně, dále jsme spolupořádali další kulturní akce v obci. Setkání Polánek se opět po uskutečnilo v Polánce u Malešova.
 17. 2017-Počet členů 40, z toho 11 žen.Prověřovací cvičení našeho okrsku proběhlo v Rokytné (dálková doprava vody z řeky Rokytné na kulturní dům). Opět na začátku roku proběhl v naší režii hasičský ples s bohatou tombolou.
 18. 2018-Počet členů nezměněn. Prověřovací cvičení našeho okrsku jsme pořádali my. Z důvodu opravy rybníky v obci jsme uskutečnili cvičení na takzvané černé silnici (spojovací cesta s MK), tématem bylo: dálková doprava vody k uhašení požáru pole a lesa.Dále jsme se zůčastnili prov. cvičení s námětem: havárie nákladního vozidla převážejícího fenol.Uskutečnila se v naší režii i rocková zábava se skupinou JAMP a jako tradičně na začátku roku hasičský ples!

Požáry v obci a blízkém okolí:

 1. 23.9. 1931 – vyhořel dům Františka Vorla č. 75 – shořely veškeré hospodářské budovy až na kousek obytného stavení. Oheň vznikl následkem krátkého spojení na elektrickém vedení.
 2. 23.10. 1938 – vyhořel dům Františka Bise č. 89, shořelo obytné stavení i chlévy. Vznik ohně neznámý.
 3. 19.11. 1939 – vyhořel dům Karla Fučika č. 31, shořel dům i stáje. Vznik ohně neznámý.
 4. 18.5. 1942 – vyhořel dům č. 101, požár vznikl od komína.
 5. 15.9. 1944 – vyhořel dům Šimšům, č. 42.
 6. 1956 – hořelo v domě č. 56, shořel dřevník a chlívek. Požár vznikl odhozením cigarety.
 7.           – Při mlácení slámy za dvorem, vznikl oheň od mlátičky, která shořela i se stohem.
 8.  26.8. 1973 – vyhořel dům manželů Jandových, požár vznikl výbuchem a vznícením lihových par při pálení meruňkovice na černo. Shořela kolna a střecha na obytné budově.
 9.  1999 koncem srpna - došlo k požáru při vypalování trávy na „padělkách“.
 10.  14.8. 2003 – hořelo za bývalým JZD, chytla tráva u starého seníku.
 11.  18.8. 2003 – hořelo „pod véhonem“- u bývalé obecní skládky.
 12. 21.12.2011-Naše jednotka vyjela na požár komína RD na proti sálu. Požár sazí uhasnul před příjezdem JPO.
 13. 25.6.2013 -Zásahová jednotka vyjela k odčerpání vody za sklepa. Jednalo se o novostavbu na ulici Sportovní.
 14. 4.8.2013-JSDH vyjela k spadlému stromu přes vozovku (směr Řeznovice).
 15. 2016 - JSDH vyjela k rozhoření ohniště po pálení větví (Prořezávka u hřiště)